دوره و شماره: دوره 14، شماره 0 - شماره پیاپی 1170، مهر 1370 
قدرت و رهبری در سازمان

جمشید کمائی؛ دکتر علی اکبر فرهنگی