معرفی کتاب: مقدمه ای بر طراحی و برنامه ریزی محصول

نویسنده

چکیده

کتاب مقدمه ای بر طراحی و برنامه ریزی محصول ، اثر آقای احمد جعفرنژاد به تازگی از سوی انتشارات دانشگاه الزهرا به چاپ رسیده است که برای آگاهی بیشتر خوانندگان و علاقه مندان تازه های کتاب ( مدیریت صنعتی و بازرگانی ) به معرفی آن می پردازیم. کتاب در هفت فصل و با مقدممه ای از دکتر عبدالله زندیه ، به چاپ رسیده است . در این مقدممه درباره اهمیت تولید برای دستیابی به استقلال و خود کفایی آمده است : « در میان بندهای بیشمار خود – اسارتی همین تولید است. غرب که اصالت را به شکوفایی سرمایه داده است ضرورتاً بر خور و خواب و شهوت انسان تکیهکرده است و او را بر همین اساس پرورانده و در نتیجه ، همه عوامل تفاخر و تشخص او را به دست سرمایه و تولید سپرده است ».