نیروی انسانی عاملی استراتژیک

نویسنده

چکیده

مدیریت بهره وری بر اساس فلسفه رهبری وضعی بنا نهاده شده است و بر این اعتقاد تاکید دارد که بهترین روش برای ل مسائل انسانی در همه حال وجود ندارد . مدیر باید از ستراتژی یی استفاده کند که با وضعیت ویژه کارکنان مناسبترین شیوه است . مدیریت بهره وری رهنمودهایی عملی برای تحلیل وضعیت کاری به مدیر می دهد . چرایی وجود مسائل ، و استراتژیهای مناسب برای حل مسائل کارکنان را ارائه می دهد.