کندوکاو موردی (9) ( Case Study) محکی برای نظریه ها در عرصه عمل

نویسنده

چکیده

آقای مقدم ریاست شرکت صنایع الکترونیک اختر را به عهده داشت ، این شرکت دارای بخشهای گوناگون در زمینه های تکنولوژی پیشرفته الکترونیکی است . عموماً این شرکت را به علت نوآوریهای فنی و توان بالای محققان و مهندسان آن می شناسند ، اما اخیراً به علت سیاستهای جدید اقتصادی رقابت برخی از رقیبان با آن روزبروز افزایش پیدا می کرد . آقای مقدم باور داشت موفقست شرکت به کارآیی مدیریت آن وابسته است ، او فکر می کرد که مدیران شرکت در زمینه برنامه ریزی یکی از ضعفهای اساسی شرکت در شرایط پر فشار رقابت کنونی است.