دوره و شماره: دوره 21، شماره 0 - شماره پیاپی 1211، تیر 1372 
معرفی کتاب: رقابت – وانمودی پویا از مدیریت بازار

دکتر الف . جی . فاریا؛ دکتر آر. ا . نلسون؛ دکتر دی . اس . روسوس