دوره و شماره: دوره 21، شماره 0 - شماره پیاپی 1211، تابستان 1372 
14. معرفی کتاب: رقابت – وانمودی پویا از مدیریت بازار

دکتر الف . جی . فاریا؛ دکتر آر. ا . نلسون؛ دکتر دی . اس . روسوس