معرفی کتاب: رقابت – وانمودی پویا از مدیریت بازار

نویسندگان

چکیده

معرفی کتاب: رقابت – وانمودی پویا از مدیریت بازار

تألیف : دکتر الف . جی . فاریا، دکتر آر. ا . نلسون ، دکتر دی . اس . روسوس
تألیف ، ترجمه و تطبیق با نظام صنعتی و بازرگانی در دانشگاه تهران
ناشر : انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تیراژ: 2000 نسخه
نوبت چاپ : اول – 1371
چاپ: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
قیمت : 1000 ریال