طراحی استراتژیها برای بازار جهانی ( 2)

نویسنده

چکیده

در قسمت اول این مقاله درباره شش تصمیم عمده ای که مدیران بازاریابی بین الملل باید قبل از ورود به بازار جهانی مورد توجه قرار دهند بحث و بررسی به عمل آمد. این شش تصمیم عمده عبارت بودند از :
1- ارزیابی اوضاع محیط بازاریابی بین الملل
2- تصمیم به فعالیت در سطح بین الملل
3- تصمیم در مورد انتخاب بازارها درسطح بین الملل
4- تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین الملل
5- تصمیم در مورد برنامه هایبازاریابی بین الملل
6- تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین الملل .
اینک در ادامه به شش توضیح تکمیلی از بازاریابی جهانی و مطالب مرتبط با آن می پردازیم.