دوره و شماره: 31و32، شماره 0 - شماره پیاپی 1235، زمستان 1374 
3. رویکردهای قطعی ریاضی د رتنظیم بودجه

دکتر عادل آذر؛ دکتر میر مهدی سید اصفهانی


17. -

دکتر احمد جعفرنژاد