دوره و شماره: 31و32، شماره 0 - شماره پیاپی 1235، اسفند 1374 
رویکردهای قطعی ریاضی د رتنظیم بودجه

دکتر عادل آذر؛ دکتر میر مهدی سید اصفهانی


-

دکتر احمد جعفرنژاد