برگزاری جلسه دفاعیه دوره دکتری مدیریت

نویسنده

چکیده

روز نهم بهمن ماه 1374 جلسه دفاعیه دکترای آقای عادل آذر در رشته مدیریت ، گرایش « تحقیق در عملیات ( OR) » باعنوان « طراحی مدل ریاضی برنامه ریزی هزینه در سازمانهای دولتی – رویکرد قطعی و فازی » انجام شد . اعضاء هیأت داوران عبارت بودند از :
1- دکتر میر مهدی سید اصفهانی – استاد راهنما
2- دکتر عزیز ا... معماریانی – استاد مشاور
3- دکتر محمد مدرس یزدی – استاد مشاور
4- دکتر علی رضائیان – ریاست دانشکده و استاد ناظر
5- دکتر حسن میرزایی اهرنجانی – استاد ناظر
6- دکتر غلامرضا طالقانی – مدیر گروه مدیریت دولتی
در پایان این جلسه که با حضور جمع کثیری از اساتید ، دانشجویان و مدیران سازمانها برگزار شد رساله مذکور به اتفاق آراء هیأت داوران با نمره 20 ( امتیاز عالی ) مورد تصویب قرار گرفت .