مدیریت اسلامی ، قسمت چهارم

نویسنده

چکیده

در قسمتهای گذشته توضیح دادیم که مدیر شایسته نیازمند به ویژگیهایی است که بیشتر از " شرح صدر " ریشه می گیرند که در این رابطه تاکنون سه ویژگی را مورد بررسی قرار داده ایم و اینک ویژگی چهارم : رفق و مدارا