دوره و شماره: 6و7، شماره 0 - شماره پیاپی 1398، دی 1368 
آیا دهه 1980 دهه رکورد بود؟

جیمز توبین؛ دکتر احمد جعفری صمیمی