دوره و شماره: 6و7، شماره 0 - شماره پیاپی 1398، زمستان 1368 
4. آیا دهه 1980 دهه رکورد بود؟

جیمز توبین؛ دکتر احمد جعفری صمیمی