ضرورت بوجود آمدن ساعات کار شناور راهی مؤثر برای کاهش مشکلات کارکنان در سازمانهای بزرگ و شهرهای بزرگ

نویسنده

چکیده

حضور به موقع در محل کار ، انجام علاقه مندان وظایف با آرامش فکری ، داشتن روحیه مناسب برای برخورد با ارباب رجوع یا همکاران ، باقی داشتن وقت و حوصله کافی برای انجام وظایف اجتماعی و خانوادگی . از جمله هدفهای اعمال مدیریت موثر در زمینه امور کارکنان در هر سازمان بزرگ و کوچک است متأسفانه به دلایل مختلف تحقق آنها در شهرهای بزرگ به آسانی میسر نیست.
مشکلات عمده زندگی و کار در شهرهای بزرگ و سازمانهای بزرگ را به شرح زیر می توان خلاصه کرد :
1- مشکلات رفت و آمد به محل کار
2- مشکل ورود به موقع به محل کار و خروج بموقع از محل کار
3- مشکلات شهری و اجتماعی