مدیریت تأمین کسر بودجه یا سیاست مالی

نویسنده

چکیده

در مقایسه با مخارج خصوصی ، به کار گیری سیاست کسری مالی جهت سطح کل مخارج ، یا تقاضای موثر لازم در اقتصاد برای خرید بازده اشتغال کامل با قیمتهای جاری در تورم اقتصادی 1930 ، کشف مهمی به حساب می آید . امروزه اطمینان به تداوم سطوح بالای فعالیت اقتصادی وسیله ای مهم در دست دولتهای کشور های پیشرفته است . اخیراً کشورهای توسعه نیافته بطور روز افزون ، به شناخت عوامل و امکانات بالقوه خود در جهت افزایش منابع موجود برای توسعه دست یافته اند . بعنوان مثال هند ، یک نوع استفاده آزاد از سیاست کسری مالی به منظور پیشبرد طرحهای توسعه اقتصادی خود را آغاز کرده است .