شناخت بیماریهای اجتماعی بوروکراسی (3)

نویسنده

چکیده

در مقاله اول و دوم ، توجه خوانندگان عزیز را به طور مقدماتی به تعریف ، آسیب پذیری و علل ظهور و پیدایش و تحول دیوان سالاری معطوف داشتیم . و درمقاله گذشته ، گوشه هایی از رابطه دیوان سالاری با آسیب پذیری و مبتلا شدن آن به انواع بیماریهای اجتماعی را نشان دادیم . در مقاله حاضر ، با دیدی تحلیلی گوشه های دیگری از رابطه دیوان سالاری با آسیب پذیری اجتماعی را بویژه با تاکید بر رفتار فرد در محیط دیوان سالار نشان خواهیم داد. در این مقاله درباره موضوع های زیر بحث خواهیم کرد :
1- خصوصیات اساسی دیوان سالاری
2- نگاهی مجدد به مدل وبر
3- خلق و خوی کارمند دیوان سالاری
4- نگاهی به نحوه تفکر در سازمان های دیوان سالار
5- ساخت سازمان دیوان سالار و رابطه آن با شخصیت کارمند
6- عملکرد های آسیب پذیر دیوان سالاری
7- منابع ساختاری سازمان دیوان سالار در مورد همنوایی بیش از اندازه کارکنان با سازمان
8- مسائلی برای تحقیق آینده .