آیا دهه 1980 دهه رکورد بود؟

نویسندگان

چکیده

دهه 1980 دهه انتظارات بزرگ بود. شوکهای تخریب کننده دهه 1970 را سپری کرده بودیم . رکوردها هر چند دردناک بودند ولی باعث ایجاد زمینه رونق غیر تورمی و رشد اقتصادی شدند . متاسفانه فرصت از دست رفت و دولتها در دهه 1990 وارث اقتصادهای ملی می باشند که به مراتب پایین تر از ظرفیت بالقوه آنها عمل کرده و شاهد سیاستهای ناهماهنگی می باشند که مبادلات جهانی را دستخوش هرج و مرج و بی نظمی می کند.