درآمدی بر تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها (1)

نویسنده

چکیده

از جالبترین مباحث فلسفه علم ، چگونگی شکل گیری جریانهای فکری ، روشهای تحلیلی علوم و روش شناسی است. بررسی اجمالی خیزش جریانهای فکری در علم ، بیانگر نحوه تاثیر دانشهای گوناگون بر همدیگر و زایش شیوه های نوین در آنهاست . تفکر سیستمی ، بر خلاف برخی از جنبشهای فکری که در یک رشته علمی و در محدوده معینی نشو و نما کرده اند ، در خارج از محدوده علمی معینی متولد شد و در محیطی میان رشته ای رشد کرد. از آنجایی که این شیوه تفکر ، به طور کلی با مجموعه های متشکل از اجزا سر و کار دارند نه با خود آنها ، ضرورتاً از مرزهای سنتی علوم خاص فراتر رفته و عمومیت یافته است .
شاید تاثیر تفکر سیستمی بیشتر بر حوزه ابعاد انسانی سازمان بوده است . در نمودار شماره (1) چگونگی حرکت موضوعی مجموعه علوم به سوی یک کلیت در بستر جنبش ظهور علمهای میان رشته ای در بین دانشمندان و گسترش استفاده از دریافت عام ، باعث ایجاد تقاضای شدیدی درتکنولوژی اخذ ، ارزیابی ، ذخیره سازی و انتقال اطلاعات شده است که از این تکنولوژی اطلاعاتی ، گاهی به عنوان انقلاب صنعتی دوم نیز نام برده اند.
سیستم اطلاعاتی مدیریت ، شبکه ای است که برای تهیه اطلاعات درست مورد نیاز تصمیم گیرندگان در زمان مناسب و با کمترین هزینه ، طراحی می شود در واقع تجزیه و تحلیل سیستم ، کاربرد روش سیستمی در طراحی و استقرار سیستم اطلاعاتی مدیریت را مورد مطالعه قرار میدهد.