کاربرد تکنیک شبکه عصبی برای ارزیابی روابط بین خریدار وفروشنده

نویسنده

چکیده

هر چند در حال حاضر جذابیت مباحث مفهومی در مباحث مربوط به مدیریت و بازاریابی به‌خوبی قابل درک است، اما تلاش برای تعیین عوامل مؤثر بر کیفیت روابط به‌خاطر پیچیدگی در عوامل پایه‌ای و مشکل به‌هم پیوستگی این عوامل چالش‌انگیز است. فنونی سنتی رگرسیون در تجزیه و تحلیل داده‌هایی که خطوط چندگانه داشته یا اطلاعات ناقص هستند مؤثر عمل نمی‌کنند. به همین دلیل استفاد از فن جدیدی به نام تحلیل شبکه عصبی تلاش می‌کند تا عوامل مؤثر بر کیفیت روابط به‌ویژه روابط خریدار و فروشنده را شناسایی کند. این فن بر اساس روش یادگیری از اطلاعات آماری با الگوبرداری از عملکرد مغز انسان طرح‌ریزی شده و به این وسیله روابط بین متغیرهای داده و ستاده از طریق یک متغیر بینابین و پنهانی تعیین می‌شوند. در این مطالعه یک شبکه عصبی با ترکیب دو جزء اصلی کیفی روابط یعنی رضایت‌مندی و اطمینان و پنج داده بین فروشنده و خریدار ایجاد شده است. در مقایسه دو فن رگرسیون چندگانه و شبکه عصبی، دومین فن، نتاج آماری و علمی‌تری را ارایه می‌دهد. به طوری که به همین دلیل کاربردهای جدیدی از این فن در مدیریت و بازاریابی به‌وجود آمده است.

کلیدواژه‌ها