دوره و شماره: دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 1721، تابستان 1385 (73)