دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 1719، اسفند 1385 (75) 
طراحی زنجیره تأمین مبتنی بر نوع و چرخه عمر محصول

محمد مدرس یزدی؛ جهانگیر یدالهی فارسی؛ احمد جعفرنژاد؛ غلامرضا جمالی