وزن دهی و رتبه بندی شاخص‌های موثر بر کیفیت لاستیک خودرو با استفاده از تکنیک‌های تصمیم گیری چند شاخصه مطالعه موردی: شرکت کویر تایر

نویسندگان

چکیده

یکی ازمهمترین قسمتهای یک وسیله نقلیه را می‌توان تایر به شمارآورد به نوعی که عملکرد هر وسیله نقلیه‌ای تاحدزیادی وابسته به تایرهای آن است. درمیان روش‌های گوناگونی که برای مطالعه رفتارمکانیکی تایر به کاربرده می‌شود، مدلسازی ریاضی به خاطرقابلیت بالایی که دراین زمینه ازخود نشان می‌دهد، ازجایگاه ویژه ای برخورداراست. دراین زمینه، تاکنون مدل‌های ریاضی گوناگونی مورداستفاده قرارگرفته است.دراین تحقیق، مدل‌های تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) به منظور رتبه بندی شاخص‌های مهم مؤثر برکیفیت تایرها به کاربرده شده است. به این صورت که درراستای تحقق انتظارات مشتری وجلب رضایت او که هدف هرتولیدکننده‌ای می‌باشد، شاخص‌های مهم مؤثر برکیفیت لاستیک خودرو توسط کارشناسان امر و تعدادی ازمشتریان، شناسایی و رتبه‌بندی می‌شود. در این پژوهش شاخص‌های انتخاب شده توسط کارشناسان، از طریق تکنیک‌های AHPو ENTROPY وزن داده شده و رتبه‌بندی می‌گردند. پنج نوع تایربا کیفیت‌های متفاوت به عنوان گزینه‌های تصمیم انتخاب شده، سپس این گزینه‌ها با توجه به وزن‌های بدست آمده از دو تکنیک ذکر شده برای شاخص‌ها، از طریق تکنیک‌های TOPSIS و ELECTRE رتبه‌بندی گردیده و در مورد آنها تصمیم گیری می‌شود. درنهایت چهارحالت رتبه‌بندی حاصل شده که ازطریق تکنیک‌های ادغام MADM (روش‌های میانگین حسابی، بردا و کاپلند) به نتیجه‌گیری واحد در این زمینه خواهیم رسید.

کلیدواژه‌ها