دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 1724، مرداد 1385 (72)