مقایسه بین عملکرد الگوریتم‌های GA و SA برای تعویض پیش‌گیرانه بهینه قطعات به منظور حداقل کردن زمان خوابیدگی

نویسنده

چکیده

این مقاله، عملکرد الگوریتم (Simulated Annealing) SA و (Genetic Algorithm) GA را در تعویض پیش‌گیرانه بهینه قطعات به منظور حداقل کردن زمان خوابیدگی بررسی می‌کند. به این منظور، تعدادی معیار ارزیابی برای تحلیل عملکرد این الگوریتم‌ها تشریح شده تا با استفاده از آن‌ها بتوان تصمیم گرفت که کدام الگوریتم را در تعویض پیش‌گیرانه قطعات می‌توان به‌کار برد.

کلیدواژه‌ها