مدل تعیین کننده پیش نیازهای فناوری اطلاعات برای اجرای کارت امتیازی متوازن

نویسندگان

چکیده

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در پیاده‌سازی موفق هر سیستم مدیریتی، زیر ساختار اجرایی لازم از بعد فناوری اطلاعات است. سیستم کارت امتیازی متوازن نیز به‌عنوان یک سیستم مدیریتی، از این قاعده مستثنی نیست.
از طرفی با توجه به افزایش کاربرد این سیستم، بررسی زیرساختار اجرایی فناوری اطلاعات مربوط، گامی در جهت اجرای موفقیت آمیز این سیستم در سازمان‌ها خواهد بود. مدل توسعه داده شده در این مقالـه با عنوان "فناوری اطلاعات/ کارت امتیازی متوازن" در قالب یک ماتریس 5 * 7 به بررسی پیش نیازهای فناوری اطلاعات در مراحل مختلف پیاده‌سازی کارت امتیازی متوازن می‌پردازد.
این ماتریس دارای 7 ردیف و 5 ستون شامل: مقدمات، برنامه‌ریزی پروژه، ساخت مدل، اجرای فنی، انسجام سازمانی، انسجام فنی و عملیات، مراحل پیاده‌سازی کارت امتیازی متوازن است. ستون‌ها نیز که ابعاد فناوری اطلاعات را بررسی می‌کنند شامل سخت افزار، نرم افزار، شبکه، داده و منابع انسانی می‌شوند. به‌عبارتی دیگر هر درایه از این ماتریس نمایان‌گر پیش نیاز اجرایی سیستم کارت امتیازی متوازن در یک مرحله خاص و یک بعد مشخص است. افزون بر آن این مدل به اندازه‌گیری میزان آمادگی سازمان‌ها در رابطه با پیاده‌سازی کارت امتیازی متوازن نیز می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها