توسعه استراتژی مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی

نویسندگان

چکیده

مدیریت زنجیره تأمین عبارتست از ایجاد یک هماهنگی کارا بین تمامی سازمان‌های موجود در زنجیره یه‌منظور فراهم‌سازی محصولات و خدمات موردنیاز مشتریان نهایی.در حال حاضر مفهوم جدیدی از ترکیب دو موضوع کسب و کار الکترونیکی و مدیریتی زنجیره تأمین با عنوان مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی ظهور یافته است. ظهور فناوری اطلاعات فرصتهایی را برای شرکت‌ها فراهم نمود که زنجیره تأمین خود را کاراتر نمایند. در حالیکه جنبه‌های عملیاتی مدیریت زنجیره تأمین همچنان در حال پژوهش و بررسی است، یکی از سئوالات بدون پاسخ در این حوزه این است که چگونه می‌توان در محیط نامعین زنجیره تأمین،‌ استراتژی مناسب توسعه داد. در این مقاله بمنظور پاسخ به این سئوال مدلی دو مرحله‌ای ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها