مدل پنجره نگاه

نویسنده

چکیده

شرط توسعه سازمان، توسعه منابع انسانی است. توسعه منابع انسانی مستلزم تغییر و یادگیری است. امکان تغییر منابع انسانی در مراتب دانش، نگرش و رفتار به واسطه نوع نگاهی است که آن‌ها به قضایای پیرامون خود دارند. در این مقاله، طبق مدل پنجره نگاه, انواع نگاه به شرح زیر مطرح است:
1. نگاه از درون به درون: نگاه فرد از منظر خود به درون سازمان
2. نگاه از درون به برون: نگاه فرد از منظر خود به برون سازمان
3. نگاه از برون به برون: نگاه فرد از منظر دیگران به برون سازمان
4. نگاه از برون به درون: نگاه فرد از منظر دیگران به درون سازمان
براساس حالات سوم و چهارم مدل یاد شده، لازم است قضایا و جریانات درون و برون سازمانی، با نگاه برونی، مورد مطالعه قرار گیرد و از این طریق شناختی جامع حاصل شود. مدل پنجره نگاه به واسطه مباحث ارتباطات، ادراک و نگرش مورد حمایت قرار گرفته و به کاربردهای چشم‌گیر آن اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها