دوره و شماره: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 1728، تابستان 1384 (70)