دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 571، تیر 1384 (69) 
بررسی میدانی بحران اولویت در مدیریت بحران

محمد سعید تسلیمی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ مهران عمادی اندانی؛ میکائیل برقی