تاثیر تحلیل رفتگی بر کارایی نیروی انسانی

نویسنده

چکیده

سرعت خیره کننده تحول و پیشرفت تکنولوژی در دهه های اخیر موجب افزایش استرس و کاهش سلامت جامعه شده است. عوامل چندی در بروز استرس دخالت دارند . این عوامل عبارتند از استرس های برون سازمانی ، درون سازمانی ، گروهی و شخصی.
رابطه میان استرس و عملکرد کارکنان از یک سو به عواملی مانند ماهیت و سختی کار و از سوی دیگر به انگیزه ، هدف ، توانایی و سایر خصوصیات شخصی افراد بستگی دارد. تحقیقات نشان میدهد که استرس عملکرد را تحت تاثیر قرار میدهد و موقعی که استرس زیاد باشد عملکرد ضعیف خوااهد شد . پیامدهای گوناگون استرس معمولا به صورت عوارضی جسمی و روانی و رفتاری در افراد ظاهر میشود . استرس بخش جدا ناپذیری از زندگی است و دو حالت دارد : استرس تحلیل برنده ، مخرب و منفی و استرس نیروزا ، سازنده و مثبت. در داخل سازمان استرسهای ناشی از سیاست های سازمان ، شرایط فیزیکی کار در سازمان ، ساختار سازمان و فرایندهای سازمانی می باشد لهذا مدیران سازمانها باید به این عوامل توجه کنند.