دوره و شماره: 33 و 34، شماره 0 - شماره پیاپی 1000119، تابستان 1375 
6. سازمان خلاق و نوآور

دکتر مهرناز شهر ارای؛ دکتر رضا مدنی پور