دوره و شماره: 33 و 34، شماره 0 - شماره پیاپی 1000119، تیر 1375 
سازمان خلاق و نوآور

دکتر مهرناز شهر ارای؛ دکتر رضا مدنی پور