مدیریت تطبیقی- مورد ژاپن

نویسنده

چکیده

کشور ژاپن بعنوان الگویی موفق برای انتقال شیوه های مدیریت برای کشورهای جهان ، اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه ، اهمیت زیادی دارد.درکشور ما نیز تکنیکهای مدیریت ژاپنی مورد توجه زیادی قرار گرفته ، اما متاسفانه بعضی از این برداشتها ناقص و کورکورانه و بدون آگاهی کامل از وضعیت مناسب برای استفاده کارامد از آنها صورت گرفته . امید می رود این مقاله بتواند بگونه ای ریشه ای ، تصویری واقعی از مدیریت ژاپنی و شرایط لازم برای کاربرد آن را در اختیار علاقه مندان قرار دهد تا بتوانند از امکانات خود به بهترین شکل در جهت هدفهای سازمانی خود بهره گیری کنند.
در مقاله ابتدا تعریف مدیریت تطبیقی ، اهمیت آن و رویکردهای مدیریت تطبیقی و سپس جایگاه ریشه ها و ارزشهای فرهنگ ژاپنی مطرح شده است و در آخر به مدلهای مدیریت ژاپنی شامل مدیریت ایده ها ، مدیریت ایستا و ابزارها، مدیریت انسانها پرداخته شده است.