حسابداری و ممیزی منابع انسانی

نویسنده

چکیده

امروزه حسابداری منابع انسانی یکی از مسائل مهم در مورد نگاه داری نیروی انسانی سازمانها به شمار می رود. شیوه های متعددی برای ممیزی منابع انسانی مورد استفاده قرار می گیرد که در این مقاله میزان جایگزینی یا چرخش ، میزان غیبت و روابط کارکنان مورد توجه قرار گرفته است . در حسابداری منابع انسانی هزینه های گزینش و استخدام ، ترفیع و انتقال ، آموزش و جداسازی نیروی انسانی و.. . مطرح است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.