طرحی مدل ریاضی برای سنجش بخش آموزش (بمنظور بهینه سازی در تجهیزات هنرستانهای فنی تهران)

نویسنده

چکیده

هنرستانهای فنی بدلیل تکیه بیشتر به آموزش عملی در کارگاه ها و آموزش بکار گیری تجهیزات ، هزینه های سرمایه ای بسیار بیشتری نسبت به دبیرستانها دارند و بر این اساس از پر هزینه ترین انواع آموزش به شمار می آیند. استفاده بهینه از تجهیزات آموزش در هنرستان موجب صرفه جویی های اقتصادی و افزایش بازدهی می شود. در این مقاله پژوهشی سعی شده روشهایی برای بهینه سازی استفاده از تجهیزات آموزشی در هنرستانهای فنی تهران با استفاده از روشهای کتابخانه ای و پژوهش های میدانی بدست آید. پرسشنامه تحقیق بین تمام هنرستانهای تهران توزیع گردید و پس از انجام مراحل جمع آوری اطلاعات ، مدل گسترده آن طراحی شده و اطلاعات جمع آوری شده به صورت ضرایب متغییرهای مدل قرار گرفت ، و به کمک نرم افزار LINDO حل گردید. مدل تحقیق از نوع برنامه ریزی عدد صحیح 1و0 می باشد که بدنبال یافتن روشی بهینه برای استفاده از تجهیزات ، تعیین ظرفیت نوع رشته در هر هنرستان است . مدل در سه سناریو مختلف شامل بهینه سازی وضع موجود ، بهینه سازی با توضیع متناسب و حداکثر توسعه طراحی شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که می توان با بکارگیری روش بهینه سازی ، میزان هنرجویان فعلی را با هزینه های سرمایه ای کمتر آموزش داد.