معرفی پایان نامه : بررسی تاثیر عوامل محیطی بر برنامه ریزی بازاریابی صنایع کوچک ایران

نویسنده

چکیده

برای توسعه اقتصادی باید برنامه ها و طرحهای صنعتی خود را از صنایع تولیدی کوچک آغاز کنیم . کارگاه های کوچک صنعتی در تمام جهان قسمت مهمی از مشاغل صنعتی را تامین می کنند.
واحدهای کوچک صنعتی در راه مدرنیزه شدن و افزایش بهره وری با مشکلات زیادی روبرو هستند که از جمله می توان به مسائل نیروی انسانی ، ماشین آلات ، تکنولوژی ، سرمایه گذاری ، مدیریت ، بازاریابی و فروش و ... اشاره کرد. حل مشکلات و مسائل واحدهای صنعتی کوچک بدون بررسی و تجزیه و تحلیل محیطی که در برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی باید مورد نظر قرار گیرد امکان پذیر نیست.
در این مقاله پژوهشی بر شناسایی و تعیین عوامل موثر در بهبود کارایی برنامه ریزی بازاریابی، به منظور ساماندهی و رونق و رشد صنایع کوچک ایران تاکید شده است. این تحقیق 50 واحد کوچک صنایع تولیدی تحت پوشش وزارت صنایع ، صنعت برق و الکترونیک در سطح شهرستان تهران را شامل شد و بر اساس روشهای کتابخانه ای و پژوهش میدانی به جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری از تحلیل واریانس یک متغیره استفاده گردیده.