سیطره بوروکراسی ماشینی پیش درامدی بر مقاله جامعه امروزین به سبب سبک مدیریت جاری غیر قابل تدبیر شده است . اثر هنری مینتزبرگ