دوره و شماره: دوره 18، شماره 0 - شماره پیاپی 1000128، مهر 1371