نمایه نویسندگان

ا

  • اشرفی، بزرگ طراحی و تبیین الگوی اثر بخشی سازمان در شرایط عدم اطمینان محیطی در شرکت های ساخت کامپیوتر تهران [دوره 59، شماره 0، 1381]

ب

  • بشیری، مهدی رویکرد هشت گانه به مدیریت فرآیند [دوره 59، شماره 0، 1381]

ش

م

ن

  • ناظم، دکتر فتاح راهبرد بهره وری در سازمان های اموزشی و صنعتی بر پایه فضای سازمانی [دوره 59، شماره 0، 1381]
  • نژاد، دکتر احمد جعفر پیشنهاد یک مدل ارزیابی کیفیت خدمات سامانه های اطلاعاتی [دوره 59، شماره 0، 1381]