نمایه نویسندگان

ا

پ

ت

ز

ص

  • صفری، حسین به سوی دولت الکترونیک: برنامه ای برای ایران [دوره 55، شماره 0، 1380]

ع

  • عابسی، دکتر مسعود ارائه چارچوبی برای توسعه سیستم های پشتیبیان تصمیم گیری استراتژیک در برنامه های اصلاحات دولت ایران [دوره 55، شماره 0، 1380]

ف

م

  • مقیمی، سید محمد مدیریت دولتی و سازمان های محلی با نگاهی به ایران [دوره 55، شماره 0، 1380]

و