نمایه نویسندگان

آ

ا

  • الوانی، دکتر سید مهدی تحقیقات چند پارادایمی در مطالعات سازمانی [دوره 54، شماره 0، 1380]
  • امیران، حیدر ارزیابی عملکرد حاصل از اجرای سیستم های مدیریت کیفیت در شرکت های تولیدی ایران [دوره 54، شماره 0، 1380]

ح

  • حسینی، دکتر سیدمحمد سید ارزیابی عملکرد حاصل از اجرای سیستم های مدیریت کیفیت در شرکت های تولیدی ایران [دوره 54، شماره 0، 1380]

ز

  • زاده، دکتر علیرضا حسن مدل برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی با استفاده از AHP, CSF و الگوریتم ژنتیک [دوره 54، شماره 0، 1380]

س

ع

  • عابسی، دکتر مسعود مدل برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی با استفاده از AHP, CSF و الگوریتم ژنتیک [دوره 54، شماره 0، 1380]
  • عطافر، دکتر علی بررسی میزان شایسته سالاری در انتخاب مدیران بخش دولتی و خصوصی [دوره 54، شماره 0، 1380]

و

  • وارث، سید حامد تحقیقات چند پارادایمی در مطالعات سازمانی [دوره 54، شماره 0، 1380]