نمایه نویسندگان

ا

ح

  • حقیقی، دکتر محمد برنامه های استراتژیک و جایگاه آن در سازمانهای صنعتی و تجاری [29 و 30، شماره 0، 1374]

خ

  • خاکی، غلامرضا مورد کاوی شماره (16) محکی بر نظریه ها در عرصه عمل [29 و 30، شماره 0، 1374]

د

  • دری، دکتر بهروز الگوی نیازمندی جانشینی مدیریت "یک رویکرد ریاضی" [29 و 30، شماره 0، 1374]

ر

س

ف

ک

  • کاشانیان، کریم معرفی پایان نامه : بررسی عمده کارایی گروه های آموزشی در مناطق آموزش و پرورش استان نهران [29 و 30، شماره 0، 1374]