دوره و شماره: دوره 26، شماره 0 - شماره پیاپی 1237، پاییز 1373 
13. -

دکتر فرید شکوری