نمایه نویسندگان

ا

ب

س

ص

ف

  • فقیه، دکتر نظام الدین بهینه سازی تواتر بازرسی نگهداری ماشین آلات بوسیله شبکه عصبی مصنوعی [دوره 52، شماره 0، 1380]

ک

  • کریمی، دکتر داود بهینه سازی تواتر بازرسی نگهداری ماشین آلات بوسیله شبکه عصبی مصنوعی [دوره 52، شماره 0، 1380]

م

و