نمایه نویسندگان

ا

ب

ج

ز

س

  • سلطانی، دکتر ایرج ارائه چارچوب نظری جهت تدوین برنامه های بلند مدت آموزش عالی ایران در افق 1400 [39و40، شماره 0، 1376]

ش

ف

ک

م