نمایه کلیدواژه ها

ب

 • بازاریابی تحقیقات بازاریابی صنعتی (قسمت دوم) [دوره 46، شماره 0، 1378]
 • بازاریابی صنعتی تحقیقات بازاریابی صنعتی (قسمت دوم) [دوره 46، شماره 0، 1378]
 • برنامه ریزی روش های برنامه ریزی آرمانی فازی [دوره 46، شماره 0، 1378]
 • برنامه ریزی آرمانی فازی روش های برنامه ریزی آرمانی فازی [دوره 46، شماره 0، 1378]
 • بهره وری ضرورت توسل به تکنولوژی پیشرفته و چگونگی تأثیر آن در ارتقاء بهره وری تولید [دوره 46، شماره 0، 1378]
 • بهره وری عوامل تولید ضرورت توسل به تکنولوژی پیشرفته و چگونگی تأثیر آن در ارتقاء بهره وری تولید [دوره 46، شماره 0، 1378]

پ

 • پرسشنامه نگرشی نو به تعیین ضریب اهمیت سؤالات پرسشنامه ها با استفاده از تکنیک AHP و یک مدل OR [دوره 46، شماره 0، 1378]

ت

 • تحقیقات بازاریابی تحقیقات بازاریابی صنعتی (قسمت دوم) [دوره 46، شماره 0، 1378]
 • تصمیم گیری روش های برنامه ریزی آرمانی فازی [دوره 46، شماره 0، 1378]
 • تصمیم گیری گروهی ارزیابی عملکرد شرکت های رقیب از دید موکلان استراتژیک با استفاده از تصمیم گیری گروهی با معیارهای چندگانه [دوره 46، شماره 0، 1378]
 • تغییر فرهنگ سازمانی روش های تغییر فرهنگ سازمانی [دوره 46، شماره 0، 1378]
 • تکنیک AHP نگرشی نو به تعیین ضریب اهمیت سؤالات پرسشنامه ها با استفاده از تکنیک AHP و یک مدل OR [دوره 46، شماره 0، 1378]
 • تکنولوژی ضرورت توسل به تکنولوژی پیشرفته و چگونگی تأثیر آن در ارتقاء بهره وری تولید [دوره 46، شماره 0، 1378]
 • توسعه صنعتی ضرورت توسل به تکنولوژی پیشرفته و چگونگی تأثیر آن در ارتقاء بهره وری تولید [دوره 46، شماره 0، 1378]
 • تولید ضرورت توسل به تکنولوژی پیشرفته و چگونگی تأثیر آن در ارتقاء بهره وری تولید [دوره 46، شماره 0، 1378]

ر

 • رشد اقتصادی ضرورت توسل به تکنولوژی پیشرفته و چگونگی تأثیر آن در ارتقاء بهره وری تولید [دوره 46، شماره 0، 1378]
 • رفتار سازمانی روش های تغییر فرهنگ سازمانی [دوره 46، شماره 0، 1378]
 • رقابت ارزیابی عملکرد شرکت های رقیب از دید موکلان استراتژیک با استفاده از تصمیم گیری گروهی با معیارهای چندگانه [دوره 46، شماره 0، 1378]
 • روش اقلیدستی روش های برنامه ریزی آرمانی فازی [دوره 46، شماره 0، 1378]
 • روش تیواری روش های برنامه ریزی آرمانی فازی [دوره 46، شماره 0، 1378]
 • روش حنان روش های برنامه ریزی آرمانی فازی [دوره 46، شماره 0، 1378]
 • روش ناراسیمهان روش های برنامه ریزی آرمانی فازی [دوره 46، شماره 0، 1378]
 • روش های جمع آوری اطلاعات نگرشی نو به تعیین ضریب اهمیت سؤالات پرسشنامه ها با استفاده از تکنیک AHP و یک مدل OR [دوره 46، شماره 0، 1378]

س

ف

م

 • مدیریت استراتژیک ارزیابی عملکرد شرکت های رقیب از دید موکلان استراتژیک با استفاده از تصمیم گیری گروهی با معیارهای چندگانه [دوره 46، شماره 0، 1378]
 • مدیریت فرهنگ سازمانی روش های تغییر فرهنگ سازمانی [دوره 46، شماره 0، 1378]
 • مدل OR نگرشی نو به تعیین ضریب اهمیت سؤالات پرسشنامه ها با استفاده از تکنیک AHP و یک مدل OR [دوره 46، شماره 0، 1378]