نمایه نویسندگان

ب

ت

ج

  • جعفرنژاد، احمد معرفی کتاب: مقدمه ای بر طراحی و برنامه ریزی محصول [دوره 14، شماره 0، 1370]

ر

ز

  • زاده، محمد رضا حمیدی بررسی برنامه ریزی و سیاستگذاری همکاریها و مبادلات علمی ، آموزشی و فرهنگی کشور با مراکز دانشگاهی ، تحقیقاتی و فرهنگی سایر کشورها [دوره 14، شماره 0، 1370]

ط

ف

ک

م

  • منوریان، عباس ایجاد انگیزش در کارگران نیجریه بررسی دو سازمان دولتی [دوره 14، شماره 0، 1370]

ن

  • نوروش، ایرج توصیه های لازم به مدیران در مورد خرید سیستم های کامپیوتری [دوره 14، شماره 0، 1370]