نمایه نویسندگان

آ

  • آذر، عادل تبیین آماری فرضیات در پژوهشهای مدیریتی – رفتاری [دوره 26، شماره 0، 1373]

ا

  • انصاری، عبدالحمید ارزیابی برنامه های آموزشی بانک مرکزی در زمینه افزایش مهارتهای شغلی کارکنان ( در فاصله سالهای 1370-1375 ) [دوره 26، شماره 0، 1373]

ج

ح

ر

س

ش

ک

م

و

  • وند، اسفندیار فرج معرفی پایان نامه : « مدیریابی و بهبود شیوه گزینش داوطلبان ورود به دوره های مدیریت » [دوره 26، شماره 0، 1373]
  • ونوس، دکتر داور معرفی کتاب : زبان تخصصی مدیریت (4) [دوره 26، شماره 0، 1373]

ی