نمایه نویسندگان

خ

  • خاکی، غلامرضا فرهنگها : خیزشگاه نظریه های کاربردی (3) [دوره 11، شماره 0، 1369]

ر

س

ش

ط

  • طالقانی، دکتر غلامرضا جایگاه و نقش شوراهای اسلامی روستایی در انتقال تحقیقات مدیریت کشاورزی به منظور توسعه اقتصادی روستاهای کشور بعد از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 0، 1369]

ل

  • لطیفی، محمد حسین جهت گیریهای عمده و استراتژیک آینده در ساختار آموزش و پرورش [دوره 11، شماره 0، 1369]

م

ن

  • نمازی، دکتر محمد نگاهی به سیستم سنجش مسئولیت حسابداری از دید علوم رفتاری [دوره 11، شماره 0، 1369]