نمایه نویسندگان

ح

خ

  • خاکی، غلامرضا فرهنگها ، خیزشگاه نظریه های کاربردی(1) [دوره 8، شماره 0، 1369]

د

ر

ز

ش

م

  • مرتضوی، سعید مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل اوراق بهادار صنعتی [دوره 8، شماره 0، 1369]

ن

ه