نویسنده = دکتر خدایار ابیلی
سنجش و اثربخشی سبک رهبری مدیران

دوره 45، شماره 0، تیر 1378

دکتر محمد مهدی تنعمی؛ دکتر خدایار ابیلی