نویسنده = ایوب محمدیان
مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران

دوره 16، شماره 1، بهمن 1382

حسین صفری؛ غلامرضا خوش سیما؛ ایوب محمدیان؛ عادل مصلحی؛ کاظم حاکی؛ عماد فرازمند؛ علیرضا تمیزی