نویسنده = دکتر فرج اله رهنورد
تصمیم گیری مشارکتی و تعهد سازمانی

دوره 16، شماره 2، مهر 1382

دکتر فرج اله رهنورد؛ خانم ایران رادمنش